உலகத்தொல்காப்பிய மன்றம்

தொல்காப்பிய விளக்கவுரை

தொல்காப்பிய முத்துகள்

 • முத்து 1: நல்வாழ்த்து!

 • முத்து 2: உயிர்களும் இன்பமும்!

 • முத்து 3: திருமண மரபு!

 • முத்து 4: கொடுப்போரில்லாமலும் திருமணம்!

 • முத்து 5: பெற்றோர் முறையில் திருமணம்.

 • முத்து 6: சொற்கள் பொருள் உண்ர்த்தல்

 • முத்து 7: ஆடவர் உயர்பண்புகள்

 • முத்து 8: பெண்டிர் உயர்பண்புகள்

 • முத்து 9: பசுக்களைக் காத்தல்!

 • முத்து 10: இயற்ப்பெயர் வாராமை!

 • முத்து 11: சொல் மந்திரம்

 • முத்து 12: முதல்நூல்

 • முத்து 13: அடைமொழிகள் எவ்வாறு அடுக்கி வரும்?

 • முத்து 14: தமிழ் சொற்களின் பாகுபாடு

 • முத்து 15: பன்மையில் கூறவேண்டாம்!

 • முத்து 16: வினைச்சொல்லின் இயல்பு

 • முத்து 17: புளியம்பழம்

 • முத்து 18: பனாட்டு அறிவீர்களா?

 • முத்து 19: வடகிழக்கு, தென்மேற்கு

 • முத்து 20: ஒருபஃது...

 • முத்து 21: திருமணம் பற்றிய முடிவு

 • முத்து 22: தலைவன் தலைவியைப் புகழ்ந்துரைத்தல்...

 • முத்து 23: கல்வி கற்பதற்குரிய காலம்

 • முத்து 24: இதுதான் வாழ்க்கை!

 • முத்து 25: வாகை சூட வா!

 • முத்து 26: இரத்தலில் மூன்று வகைகள்.

 • முத்து 27: பாசறைக்குப் பெண்களுடன் செல்வது மரபன்று!

 • முத்து 28: இல்லை என்று சொல்லாதே! இனமானது உண்டு என்று சொல்!

 • முத்து 29: மனைவியைப் பிறிந்து வெளியூரில் வாழ்பவரா நீங்கள்?

 • முத்து 30: காட்ட இயலாத பொருள்கள்!

 • முத்து 31: தமிழ் நிலத்திற்கு உரிய தெய்வங்கள்!

 • முத்து 32: குடும்பத்திற்காகாக் கொள்கைகள்!

 • முத்து 33: காதல் உண்டாகக் காரணம்!

 • முத்து 34: திருமணப் பொருத்தங்கள் - பத்து!

 • முத்து 35: காதல் உணர்வின் பண்புகள்!

 • முத்து 36: குறிலுக்கு மாத்திரை எவ்வளவு?

 • முத்து 37: நெடிலுக்கு மாத்திரை எவ்வளவு?

 • முத்து 38: உயிர்ப் பொருள்களின் பாகுபாடு!

 • முத்து 39: தலைவன் பணியும் இடம்!

 • முத்து 40: தலைவன் தலைவியைப் புகழ்ந்தால்...

 • முத்து 41: பெற்ற மனம் பித்து, மூதோரிடம் தெளிவு நாடல்!

 • முத்து 42: களவு வாழ்க்கையில் தலைவி தன் உணர்வை வெளிப்படுத்துதல்!

 • முத்து 43: கறுப்பு, சிவப்பு நிறம் மட்டுமல்ல!

 • முத்து 44: புல்வகையின் உறுப்புகள்.

 • முத்து 45: மரவகையின் உறுப்புகள்.

 • முத்து 46: புல், மர வகையின் பொதுவான உறுப்புகள்.

 • முத்து 47: வெட்சித் திணையின் துறைகள்.

 • முத்து 48: வாயுறை வாழ்த்து.

 • முத்து 49: அவையடக்கியல்.

 • முத்து 50: செவியுறை.

காணொளி